CO2 verbruik is een graadmeter hoeveel energie je gebruikt.

CO2 wijzer voor huishoudens

Directe energie
Directe energie is het directe gebruik van aardgas voor verwarming, warm water en koken, het gebruik van benzine en olie voor vervoer en het gebruik van elektriciteit. Directe energie zorgt gemiddeld voor 48% van de totale CO2-uitstoot.

1.  CO2-uitstoot bij energieverbruik in huis
Noteer de hoeveelheden gas en elektriciteit die op de energierekening van het afgelopen jaar staan aangegeven. Vermenigvuldig deze getallen met de hoeveelheid CO2 die daarbij hoort verwijzing. Tel vervolgens deze cijfers op om de totale CO2-uitstoot voor energieverbruik te krijgen.


Energie Verbruik CO2-uitstoot
Stadsverwarming .........Gj = kg CO2
'Grijze (gewone)' stroom kWh = kg CO2
'Groene' stroom kWh = kg CO2
   kg CO2

2.  CO2-uitstoot bij mobiliteit
Schat het aantal kilometers in dat de leden van uw huishouden gemiddeld per jaar met de auto/motor,verwijzing het openbaar vervoer en het vliegtuig afleggen en vul dat in. Vermenigvuldig deze kilometers met de hoeveelheid CO2 die daarbij hoort. Tel vervolgens deze cijfers op om de totale CO2-uitstoot bij mobiliteit te krijgen.


Vervoermiddel Aantal kilometers CO2-uitstoot
Auto km = kg CO2
Openbaar vervoer km = kg CO2
Vliegtuig km = kg CO2
   kg CO2
top

3.  Totale CO2-uitstoot voor direct energieverbruik
Schrijf het totaal op van 1 en 2 en tel ze bij elkaar op om de totale CO2-uitstoot voor direct energieverbruik te krijgen. Deel de uitkomst door 1000 om de CO2-uitstoot met één cijfer achter de komma voor directe energie in tonnen te krijgen.


Energiebron CO2-uitstoot CO2-uitstoot in ton CO2
Gas en elektra kg CO2
Mobiliteit kg CO2
kg CO2 = ton CO2

Met behulp van deze CO2-wijzer kunt u een inschatting maken van de CO2-uitstoot van u en andere leden van uw huishouding. CO2 (kooldioxide) is een broeikasgas dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas. CO2 levert de belangrijkste bijdrage aan klimaatverandering. We onderscheiden twee soorten energie: directe en indirecte. Vul op de pagina hiernaast in wat uw CO2-uitstoot is bij energieverbruik in huis (1) en bij mobiliteit(2)

Mobiliteit
Bij de CO2-uitstoot voor de auto, het openbaar vervoer en het vliegtuig gaan we uit van een 'gemiddeld' gebruik en bezettingsgraad (=aantal passagiers). In de spits is de bezettingsgraad in het openbaar vervoer hoger dan buiten de spits. Een chartervlucht heeft een hogere bezettingsgraad dan een lijnvlucht waardoor de eerste energiezuiniger is. Bij vliegen is, naast de afstand, ook het aantal tussenlandingen van belang. De hoeveelheid energie voor opstijgen is namelijk vele malen hoger dan de energie per afgelegde kilometer. Voor de berekening van uw CO2 uitstoot gaan we uit van een gemiddeld gebruik en een gemiddelde bezettingsgraad. In tabel 1 laten we een voorbeeld zien:


Tabel 1) Gemiddeld gebruik en de gemiddelde CO2-uitstoot per persoon voor directe energie

Indirecte energie
Indirecte energie is de energie die nodig is om producten en diensten die een huishouden consumeert, te produceren. Alle energie wordt meegeteld: van grondstofwinning, de productie, de opslag en het transport tot het gebruik in huis en de verwerking van afval. Gemiddeld neemt indirect energiegebruik 52% van het totale energiegebruik in. Naarmate u meer geld uitgeeft aan directe energie, kunt u minder uitgeven aan indirecte energie.

top

4.  Berekening van indirect energieverbruik
Vul de totale CO2-uitstoot voor directe energie uit vraag 3 in. Vermenigvuldig deze hoeveelheid CO2 met de omrekenfactor die u uit tabel 2 afleest. U krijgt dan de CO2-uitstoot van indirect energiegebruik. De omrekenfactor is gebaseerd op het netto jaarinkomen van het huishouden en de CO2-uitstoot voor directe energie.


CO2-uitstoot
directe energie
omrekenfactor
(zie onderstaande tabel)
  CO2-uitstoot
indirecte energie
ton CO2 ton CO2


Tabel 2) Omrekenfactor voor CO2-uitstoot indirecte energie

5.  Berekening CO2-uitstoot per persoon
Tel de CO2-uitstoot van directe en indirecte energie uit vraag 3 en 4 bij elkaar op en deel dit vervolgens door het aantal leden van uw huishouden om uw persoonlijke CO2-uitstoot te berekenen.


CO2-uitstoot
directe
+ indirecte
energie
leden
huishouden
totale persoonlijke
CO2-uitstoot
ton CO2 ton CO2 : ton CO2

Voor de berekening van het indirecte energieverbruik zou u precies moeten bijhouden aan welke producten en diensten u uw geld besteedt. Van ieder product of dienst zou u dan het energiebeslag (de hoeveelheid energie die nodig is voor een product of dienst) moeten noteren en optellen of de energie-intensiteit (de hoeveelheid energie per bestede euro) per bestedingscategorie moeten berekenen. Beide zijn tijdrovend. Deze wijzer gaat uit van een eenvoudiger berekening door het netto gezinsinkomen te relateren aan de hoeveelheid CO2 voor directe energie. Vul op de pagina hiernaast in wat uw CO2-uitstoot is van indirecte energie (4). Gebruik hiervoor tabel 2. Bereken tenslotte uw persoonlijke CO2-uitstoot (5)

Figuur 1) Energiegebruik per persoon voor verschillende bestedingscategorieën

top

6.  Suggestie voor bijdrage aan het klimaatfonds
Trek van uw persoonlijke CO2-uitstoot de duurzaamheidsnorm van 2 ton CO2 af en vermenigvuldig dit met € 15,00 verwijzing om te berekenen wat uw bijdrage aan het klimaatfonds van Kerkinactie zou kunnen zijn.


CO2-uitstoot boven de norm bijdrage aan klimaatfonds
ton CO2 = ton CO2 = € 

Figuur 2) Vergelijking van de gemiddelde CO2-uitstoot per Nederlander met die van andere wereldburgers

(??? img ???) Figuur 3) Uitgaven van een gemiddeld huishouden per bestedingscategorie (1995)

Totale CO2-uitstoot
De gemiddelde Nederlander produceert 11,8 ton CO2 per jaar. Tijdens de klimaatconferentie in Kyoto in 1997 is afgesproken dat Nederland haar CO2-uitstoot terugbrengt tot 10,6 ton CO2 per persoon tussen 2008-2012. Echter, voor een duurzame en rechtvaardige wereld mag iedere wereldbewoner maar 2 ton CO2 per jaar uitstoten. Deze hoeveelheid CO2 kan de atmosfeer opnemen zonder verstoring van het evenwicht, waardoor klimaatverandering wordt voorkomen.

Klimaatfonds
Om te laten zien dat het u menens is met het rentmeesterschap van de aarde, kunt u voor het teveel dat u nu nog aan CO2 uitstoot geld storten in het klimaatfonds van Kerkinactie. Met de opbrengsten uit dit fonds financiert Kerkinactie projecten voor duurzame ontwikkeling ten behoeve van mensen in het Zuiden, die minder dan 2 ton CO2 uitstoten. Een bijdrage aan het klimaatfonds staat echter niet los van een besparing op energie. Uiteindelijk is alles erop gericht om wereldwijd de uitstoot van CO2 gassen terug te brengen.


    Verwijzingen
  1. De verbranding van 1 m3 aardgas brengt 1,8 kg CO2 in de lucht, 1 kWh elektriciteit zorgt voor 0,6 kg CO2 terwijl 1 kWh groene stroom (o.a. wind-, water- en zonne-energie) zorgt voor 0,02 kg CO2.
  2. Wanneer uw huishouden meerdere auto's en/of motoren heeft, telt u de kilometers van alle auto's en/of motoren bij elkaar op
top
afkomstig van Kerk in actie